BOARD OF DIRECTORS

Sr. No Name

1

Shri Dilip M. Pethe President

2

Solicitor Shri Vinay S. Jog Vice President

3

CA Shri Anil B. Ganu Hon. Secretary

4

CA Shri Hemant K. Bhatawadekar Hon. Joint Secretary

5

Shri Bansidhar S. Dhurandhar Hon. Treasurer

6

Dr. Shri Ajit S. Dandekar Member

7

Shri Dhananjay M. Sathaye Member

8

Shri Shashank P. Paranjape Member

9

Shri Sanjay S. Sathaye Member

10

Dr. Smt. Snehalata S. Deshmukh Member

11

CA Shri Pramod H. Lele Member

12

CA Shri Mukund M. Chitale Member

13

CA Shri Shrikant Paranjape Member