Sr.No. Name Post
1 CA Shri Anil B. Ganu President
2 Solicitor Shri Vinay S. Jog Vice President
3 Shri Dilip M. Pethe Hon. Secretary
4 CA Shri Hemant K. Bhatawadekar Hon. Joint Secretary
5 Shri Bansidhar S. Dhurandhar Hon. Treasurer
6 Dr. Shri Ajit S. Dandekar Member
7 Shri Dhananjay M. Sathaye Member
8 Shri Shashank P. Paranjape Member
9 Dr. Smt. Snehalata S. Deshmukh Member
10 CA Shri Pramod H. Lele Member
11 CA Shri Mukund M. Chitale Member
12 CA Shri Shrikant Paranjape Member